Regjistrimi i kompanisë tuaj me regjistrin tregtar dhe të kompanisë lokale. Pagesa e tarifave të regjistrimit, Hyrje bankare ose financiare.